APX-3664G3

Interface : CoaXPress
Maker : AVAL DATA
Configuration : CXP-6 Single/Dual/Quad
Memory : 2GB
Systembus : PCI Express3.0x4
Transfer Rate : 3.2GB/S

- 카메라 입력 CXP-6 Quad 대응, 동축케이블 4개로 최대 25Gbit/s 고속 전송
- 동축 케이블 1 개로 비디오 전송, 전원 제어
- 전면 패널 LED 카메라의 상태를 확인
- 이미지 버퍼로 2GB DDR3 메모리 탑재
- 엔코더 신호 입력 (RS – 422)에 의한 화상 입력 제어가 가능
- 외부 기기와의 연동을 위한 범용 입출력 포트 (TTL 또는 오픈 콜렉터) 탑재
- PCI Express 3.0 (Gen3) 8GT/s ×4, DMA시 평균 3.2GByte/s 전송 가능

APX-3664S4

Interface : CoaXPress
Maker : AVAL DATA
Configuration : CXP-6 Single/Dual/Quad
Memory : 2GB
Systembus : PCI Express3.0x8

APX-3664S4-PRO

Interface : CoaXPress
Maker : AVAL DATA
Configuration : CXP-6 Single/Dual/Quad
Channel : 1ch
Memory : 2GB
Systembus : PCI Express3.0x8